Polityka Prywatności

Poniższa Polityka określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu oraz aplikacji mobilnej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych.

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://petsbury.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., prowadząca działalność pod adresem: Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 548-258-11-84, o nadanym numerze REGON: 241114139, o nadanym numerze KRS: 0000519387, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 •  Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 922), zwana dalej Ustawą.
 • Terminy używane w niniejszym dokumencie są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem internetowym http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
 • Zgoda na udostępnienie danych, o których mowa w dalszych punktach dokumentu, nie jest wymagana do założenia konta i gry na poziomie podstawowym.
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele i zakres przetwarzania danych
 • W Grze ani w żadnym z jej elementów nie są gromadzone ani przetwarzane:
  a) dane osobowe wrażliwe, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia i inne o których mowa w Ustawie,
  b) numery PESEL i NIP.
 • Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisem zewnętrznym Google Analytics, który mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu i usługi.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce prywatności
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityki prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.
§ 9 Udostępnianie i ochrona danych osobowych
 • Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 • Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
 •  W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Nasza aplikacja „Petsbury” jest przeznaczona również dla poniżej 13. roku życia. Administrator nie gromadzi sposób świadomy danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia. Jeżeli jesteś osobą, które nie ukończyła 13. roku życia, nie wykorzystuj ani nie przekazuj żadnych informacji na niniejszej witrynie. Jeżeli stwierdzimy, że pozyskaliśmy bądź otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez zweryfikowania zgody jego rodziców, wówczas takie dane zostaną przez nas usunięte.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Użytkownika uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących
  przepisów prawa.