Polityka Prywatności

Poniższa Polityka określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu oraz aplikacji mobilnej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych.

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://petsbury.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., prowadząca działalność pod adresem: Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 548-258-11-84, o nadanym numerze REGON: 241114139, o nadanym numerze KRS: 0000519387, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i aplikacji oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu i aplikacji.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i aplikacji
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 •  Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 922), zwana dalej Ustawą.
 • Terminy używane w niniejszym dokumencie są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem internetowym http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
 • Zgoda na udostępnienie danych, o których mowa w dalszych punktach dokumentu, nie jest wymagana do założenia konta i gry na poziomie podstawowym.
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele i zakres przetwarzania danych
 • W Grze ani w żadnym z jej elementów nie są gromadzone ani przetwarzane:
  a) dane osobowe wrażliwe, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia i inne o których mowa w Ustawie,
  b) numery PESEL i NIP.
 • Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu i aplikacji.
§ 5 Serwisy zewnętrzne
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisem zewnętrznym Google Analytics, który mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu i aplikacji.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu i usługi.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce prywatności
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityki prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.
§ 9 Udostępnianie i ochrona danych osobowych
 • Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 • Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
 •  W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Nasza aplikacja “Petsbury” jest przeznaczona również dla poniżej 13. roku życia. Administrator nie gromadzi sposób świadomy danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia. Jeżeli jesteś osobą, które nie ukończyła 13. roku życia, nie wykorzystuj ani nie przekazuj żadnych informacji na niniejszej witrynie. Jeżeli stwierdzimy, że pozyskaliśmy bądź otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez zweryfikowania zgody jego rodziców, wówczas takie dane zostaną przez nas usunięte.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Użytkownika uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących
  przepisów prawa.

Privacy policy

Our Privacy policy describes how the data on the devices of Users of the website and the mobile application are accessed and processed for the purposes of supplying the services via digital means by the administrator of the personal data.

§ 1 Definitions and general provisions
 • Website – the Internet service under the URL http://petsbury.pl/
 • Outside services – the internet services of partners, service providers and recipients o services of the Administrator
 • Administrator – Garmory Ltd. LLP, address: Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139, KRS: 0000519387, providing the service through the Website and mobile application, accessing and processing the information on User’s devices.
 • User – legal person, for whom the Administrator is providing the service through the website and the mobile application.
 • Device – the electronic device with the software thanks to which the User is accessing the website and the app.
 • Cookies – text data stored in the form of files located on the User’s Device.
 • The legal basis for storing and processing the data by Administrator is the Personal Data Protection act dated 29 August 1997, called thereafter “the Act.”
 • The legal terms used in the policy are identical with the ones defined in the Game Rules, which can be accessed under the followin URL: http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
 • The agreement for data facilitation, which will be discussed in this document, is not required for playing the game.
§2 Safety
 • Storage and readout mechanisms – the Cookie storage and readout mechanisms do not allow for downloading of any personal data or other disclosed informations from the User’s Device. Transferring viruses, trojans and other malware to the User’s Device is basically impossible.
§3 Goals and extent of information processing
 • Nowhere in the Game there are stored and processed:
 1. Sensitive personal data, especially disclosing the race, ethnicity, political views, religious or philosophical beliefs, religious or political affiliations of User, as well as the information about medical condition and other mentioned in the Act
 2. PESEL and NIP numbers.
 • The administrator uses the Cookies to process the statistical data, such as the entry statistics, statistics of Users’ Devices, our User behavior statistics. This data is stored for the purpose of analysis and improvement of the Website and the mobile application.
§4 The outside services
 • The Administrator is cooperating with outside service provider: Google Analytics that can place the Cookies on the User’s Devices.
§5 The possible changes to the access to the personal data on Users Devices by the Website and the Outside Services
 • The User can independently change the settings of sharing, deleting and access to the Cookie data anytime.
 • The User can delete all the saved Cookies anytime using the tools in it User’s Device through which the User is using the Website and the mobile application.
§5 Website requirements
 • Limiting the Cookie storage and access functions on User’s Devices can cause malfunctioning of some of the Website and application’s functions.
 • The Administrator is not responsible for the malfunctioning of the service if the User in any way limits the Cookie storage and access functions.
§6 Privacy Policy changes
 • The Administrator reserves the right to make any changes to the Privacy Policy without informing the USers.
 • The changes introduced to the Privacy Policy will always be published on this website.
 • The introduced changes will become legally viable on the day of publication of Privacy Policy.
  §7 Personal data protection and sharing
 • The Administrator of the data provides the protection of the stored and processed data from the unauthorised access by a third party.
 • The protections used by the Administrator include technical, electronic, physical organisational and legal means.
 • As a part of the agreements made by the Service Provider with the subject realising the payment process requiring selected personal data, precautions have been taken (legal provisions) in order to ensure the premonition of the Act in terms of  provided data management. The Service Provider does not take responsibility for the actual use of the data by the mentioned subjects.
 • Our application Petsbury is intended also for the audiences under 13. The Administrator does not consciously store the personal data of children who are under 13. If you are a person who is under 13, do not use and share any information on our website. If we notice that we obtained personal data from a child under 13 without their parents’ verification, the data will be deleted.
 • The Service Provider reserves the right to share the possessed data of the User to the authorised people and organisation, if there is a legal obligation to do so.